fbpx

ZÁSADY SÚBOROV COOKIES

1. SPRÁVCA

Upozorňujeme, že správcom vašich osobných údajov o vašej aktivite na našej webovej stránke v súvislosti s používaním cookies je „BARLINEK“ S.A. so sídlom v Kielciach (25-323) na spol. Solidarności 36, NIP 959-08-21-486, KRS č. 0000018891. Vo veciach ochrany osobných údajov a za účelom uplatnenia práv vyplývajúcich z GDPR Vám odporúčame kontaktovať Správcu na e-mailovej adrese: daneosobowe .bsa@barlinek.com alebo písomne na adresu sídla Správcu.

2. SÚBORY COOKIES

Barlinek používa súbory cookies (cookies), t.j. malé textové súbory uložené na koncovom zariadení Používateľa (napr. počítač, tablet, smartfón), ktorý navštívi webovú stránku www.barlinek.com.pl, za účelom prispôsobenia webovej stránky potrebám Používateľov. Súbory cookie nám umožňujú zhromažďovať informácie týkajúce sa vás a vášho zariadenia, keď navštívite našu webovú stránku (napr. predvolený jazyk webovej stránky). Cookies nám umožňujú určiť napr. počet používateľov navštevujúcich našu webovú stránku, frekvenciu týchto návštev a spôsob, akým používate našu webovú stránku. Väčšina webových stránok používa súbory cookie. Ak však nechcete používať súbory cookie, môžete ich spravovať a vymazať zmenou nastavení prehliadača. Informácie o pravidlách používania cookies v najpoužívanejších prehliadačoch nájdete nižšie:
Google Chrome
Mozilla Firefox
MacOS Safari
Microsoft Internet Explorer

3. AKÉ SÚBORY COOKIES POUŽÍVAME?

Používame nasledujúce cookies:
• Nevyhnutné súbory – slúžia na komunikáciu alebo potrebné na poskytnutie služby požadovanej používateľom, vrátane napr. súbory, ktoré umožňujú používateľom autentifikáciu, uloženie používateľských volieb týkajúcich sa súborov cookie alebo uloženie formátu zobrazenia alebo nastavenia jazyka. Tieto súbory sa inštalujú najmä na účely zapamätania si prihlasovacích relácií alebo vypĺňania formulárov, ako aj na účely súvisiace s nastavením možností ochrany osobných údajov. Inštalácia týchto cookies na koncové zariadenia si nevyžaduje súhlas Používateľa.
• Výkonnostné cookies – používajú sa na pochopenie a analýzu kľúčových ukazovateľov výkonnosti webovej stránky, čo pomáha návštevníkom poskytovať lepšiu používateľskú skúsenosť.
• Analytické súbory – používajú sa na pochopenie toho, ako návštevníci interagujú s webovou stránkou. Tieto súbory cookie pomáhajú poskytovať informácie o návštevnosti, miere odchodov, zdroji návštevnosti atď.

• Funkčné súbory – sú to súbory potrebné pre nás na zabezpečenie funkčnosti webovej stránky – najmä zdieľanie obsahu webovej stránky na platformách sociálnych médií, zhromažďovanie spätnej väzby a ďalšie funkcie tretích strán. Funkčné cookies si pamätajú a prispôsobujú webovú stránku vašim voľbám.
• Reklamné súbory – slúžia na poskytovanie relevantných reklám a marketingových kampaní návštevníkom. Tieto súbory cookie sledujú návštevníkov na rôznych webových stránkach a zhromažďujú informácie na poskytovanie prispôsobenej reklamy.
• Iné cookies – Iné nekategorizované cookies sú tie, ktoré sú analyzované a ešte neboli kategorizované.

Na fungovanie všetkých súborov cookie (okrem nevyhnutných súborov cookie) je potrebný váš súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavení vo svojom prehliadači. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov pred odoslaním tohto vyhlásenia.

4. PRÁVNY ZÁKLAD NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

Barlinek spracúva Vaše osobné údaje vo forme nevyhnutných cookies na základe čl. 6 sek. 1 lit. b GDPR, t. j. nevyhnutnosť spracúvania údajov za účelom splnenia zmluvy alebo vykonania úkonov pred jej uzavretím, najmä poskytovania služieb a funkcionalít webovej stránky Barlinek.
Barlinek spracúva Vaše osobné údaje vo forme funkčných a výkonnostných/analytických cookies podľa čl. 6 sek. 1 a GDPR, t. j. súhlas s inštaláciou a používaním cookies, v súlade s ich používaním poskytnutým prostredníctvom platformy na správu súhlasu s cookies, vyjadrený samostatne pre každý z uvedených typov cookies.

5. OBDOBIE SPRACOVANIA ÚDAJOV

Doba spracúvania údajov závisí od druhu a účelu služby poskytovanej elektronicky, najmä údaje sú spracúvané po dobu uvedenú v príslušných predpisoch a v súlade s platnou legislatívou.
V prípade udelenia súhlasu s inštaláciou a používaním funkčných a výkonnostných/analytických cookies budú údaje spracovávané do odvolania tohto súhlasu spôsobom popísaným vyššie.
V prípade reklamácií môže byť doba uchovávania údajov predĺžená o čas potrebný na zistenie a uplatnenie alebo obranu proti reklamácii, nie však dlhšie ako do ich uplynutia.

6. OPRÁVNENIA
Máte právo na prístup k údajom, ich opravu, žiadosť o ich odstránenie, ako aj právo na obmedzenie spracúvania, prenos údajov, namietať spracúvanie osobných údajov, a to v prípadoch a v rozsahu uvedenom v GDPR. Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov (adresa: ul. Stawki 2, 00-193 Varšava, tel. číslo 606-950-000, Poľsko), ak údaje sa spracúvajú v rozpore so zákonnými požiadavkami.
Ak je základom pre spracovanie Vašich osobných údajov súhlas, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať na Vašej webovej stránke v nastaveniach cookies alebo kontaktovaním Správcu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov, ktoré bolo vykonané pred jeho odvolaním.

7. PRÍJEMCI

Príjemcami Vašich osobných údajov budú subjekty spracúvajúce údaje na základe uzatvorenej zmluvy

u Správcu, poverujúceho spracúvaním osobných údajov najmä poskytovateľov IT systémov, ako aj subjekty oprávnené prijímať údaje na základe zákonných ustanovení. Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom ako sú: sociálne médiá a spoločnosti poskytujúce audítorské služby alebo poskytujúce technickú podporu.

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené mimo Európskeho hospodárskeho priestoru do krajín alebo organizácií, ktoré boli rozhodnutím Európskej komisie uznané ako krajiny alebo organizácie, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov alebo prijímajú štandardné doložky o ochrane údajov prijaté predsedom úradu pre Ochrana osobných údajov.

Pri používaní našej webovej stránky v určitých situáciách využívame technické riešenia poskytované dodávateľmi mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), okrem iného vrátane Spojených štátov amerických. stránky sociálnych sietí Facebook alebo Google, ktoré deklarujú zabezpečenie primeranej úrovne ochrany spracúvaných osobných údajov prijatím a aplikáciou štandardných zmluvných doložiek EÚ namiesto tzv. Privacy Shield zrušený rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie (SDEU) zo 16. júla 2020 vo veci Schrems II (informácie FB, informácie Google).