fbpx

ZÁSADY SÚBOROV COOKIES

1. SPRÁVCA

Upozorňujeme, že správcom vašich osobných údajov o vašej aktivite na našej webovej stránke v súvislosti s používaním cookies je „BARLINEK“ S.A. so sídlom v Kielciach (25-323) na spol. Solidarności 36, NIP 959-08-21-486, KRS č. 0000018891. Vo veciach ochrany osobných údajov a za účelom uplatnenia práv vyplývajúcich z GDPR Vám odporúčame kontaktovať Správcu na e-mailovej adrese: daneosobowe .bsa@barlinek.com alebo písomne na adresu sídla Správcu.

2. SÚBORY COOKIES

Barlinek používa súbory cookies (cookies), t.j. malé textové súbory uložené na koncovom zariadení Používateľa (napr. počítač, tablet, smartfón), ktorý navštívi webovú stránku www.barlinek.com.pl, za účelom prispôsobenia webovej stránky potrebám Používateľov. Súbory cookie nám umožňujú zhromažďovať informácie týkajúce sa vás a vášho zariadenia, keď navštívite našu webovú stránku (napr. predvolený jazyk webovej stránky). Cookies nám umožňujú určiť napr. počet používateľov navštevujúcich našu webovú stránku, frekvenciu týchto návštev a spôsob, akým používate našu webovú stránku. Väčšina webových stránok používa súbory cookie. Ak však nechcete používať súbory cookie, môžete ich spravovať a vymazať zmenou nastavení prehliadača. Informácie o pravidlách používania cookies v najpoužívanejších prehliadačoch nájdete nižšie:
Google Chrome
Mozilla Firefox
MacOS Safari
Microsoft Internet Explorer

3. AKÉ SÚBORY COOKIES POUŽÍVAME?

Používame nasledujúce cookies:

Typ súhlasuOpis
ad_storagePovoľuje ukladanie informácií (napríklad súborov cookie) súvisiacich s reklamami
ad_user_dataNastavuje súhlas, že sa budú odosielať údaje používateľa súvisiace s reklamami
ad_personalizationNastavuje súhlas s prispôsobenou reklamou
analytics_storagePovoľuje ukladanie informácií (napríklad súborov cookie) súvisiacich s analytikou, napr. trvanie návštevy

 

Typ ukladaniaOpis
functionality_storagePovoľuje ukladanie informácií, ktoré podporuje funkcie webu alebo aplikácie, napr. nastavenia jazyka
personalization_storagePovoľuje ukladanie informácií súvisiacich s prispôsobením, napr. odporúčania videí
security_storagePovoľuje ukladanie informácií súvisiacich so zabezpečením, ako sú funkcia overenia, prevencia podvodov a ďalšia ochrana používateľov

Na fungovanie všetkých súborov cookie (okrem nevyhnutných súborov cookie) je potrebný váš súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavení vo svojom prehliadači. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov pred odoslaním tohto vyhlásenia.

4. PRÁVNY ZÁKLAD NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

Barlinek spracúva Vaše osobné údaje vo forme nevyhnutných cookies na základe čl. 6 sek. 1 lit. b GDPR, t. j. nevyhnutnosť spracúvania údajov za účelom splnenia zmluvy alebo vykonania úkonov pred jej uzavretím, najmä poskytovania služieb a funkcionalít webovej stránky Barlinek.
Barlinek spracúva Vaše osobné údaje vo forme funkčných a výkonnostných/analytických cookies podľa čl. 6 sek. 1 a GDPR, t. j. súhlas s inštaláciou a používaním cookies, v súlade s ich používaním poskytnutým prostredníctvom platformy na správu súhlasu s cookies, vyjadrený samostatne pre každý z uvedených typov cookies.

5. OBDOBIE SPRACOVANIA ÚDAJOV

Doba spracúvania údajov závisí od druhu a účelu služby poskytovanej elektronicky, najmä údaje sú spracúvané po dobu uvedenú v príslušných predpisoch a v súlade s platnou legislatívou.
V prípade udelenia súhlasu s inštaláciou a používaním funkčných a výkonnostných/analytických cookies budú údaje spracovávané do odvolania tohto súhlasu spôsobom popísaným vyššie.
V prípade reklamácií môže byť doba uchovávania údajov predĺžená o čas potrebný na zistenie a uplatnenie alebo obranu proti reklamácii, nie však dlhšie ako do ich uplynutia.

6. OPRÁVNENIA
Máte právo na prístup k údajom, ich opravu, žiadosť o ich odstránenie, ako aj právo na obmedzenie spracúvania, prenos údajov, namietať spracúvanie osobných údajov, a to v prípadoch a v rozsahu uvedenom v GDPR. Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov (adresa: ul. Stawki 2, 00-193 Varšava, tel. číslo 606-950-000, Poľsko), ak údaje sa spracúvajú v rozpore so zákonnými požiadavkami.
Ak je základom pre spracovanie Vašich osobných údajov súhlas, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať na Vašej webovej stránke v nastaveniach cookies alebo kontaktovaním Správcu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov, ktoré bolo vykonané pred jeho odvolaním.

7. PRÍJEMCI

Príjemcami Vašich osobných údajov budú subjekty spracúvajúce údaje na základe uzatvorenej zmluvy

u Správcu, poverujúceho spracúvaním osobných údajov najmä poskytovateľov IT systémov, ako aj subjekty oprávnené prijímať údaje na základe zákonných ustanovení. Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom ako sú: sociálne médiá a spoločnosti poskytujúce audítorské služby alebo poskytujúce technickú podporu.

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené mimo Európskeho hospodárskeho priestoru do krajín alebo organizácií, ktoré boli rozhodnutím Európskej komisie uznané ako krajiny alebo organizácie, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov alebo prijímajú štandardné doložky o ochrane údajov prijaté predsedom úradu pre Ochrana osobných údajov.

Pri používaní našej webovej stránky v určitých situáciách využívame technické riešenia poskytované dodávateľmi mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), okrem iného vrátane Spojených štátov amerických. stránky sociálnych sietí Facebook alebo Google, ktoré deklarujú zabezpečenie primeranej úrovne ochrany spracúvaných osobných údajov prijatím a aplikáciou štandardných zmluvných doložiek EÚ namiesto tzv. Privacy Shield zrušený rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie (SDEU) zo 16. júla 2020 vo veci Schrems II (informácie FB, informácie Google).