fbpx

POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚKROMIA

 

1. POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚKROMIA

Táto Politika ochrany osobných údajov a súkromia je súborom zásad, ktorých cieľom je informovať o všetkých aspektoch procesu, ktorý sa týka získavania, spracúvania a ochrany vašich osobných údajov.

Politika stanovuje spôsob a ciele spracúvania osobných údajov, ktoré nám boli sprístupnené, ako aj zásady ich ochrany, a tiež informujú o právach, ktoré v tejto súvislosti máte. Spoločnosť Barlinek spracúva osobné údaje na rôzne ciele a účely, pričom podľa toho, aký je predmetný cieľ a účel, môžu byť používané rôzne spôsoby zbierania, aplikované základy spracúvania, využívania, zverejňovania, ako aj lehoty uschovávania.

Ochrana osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá, prednostne pristupujeme k bezpečnosti všetkých údajov, ktorými disponujeme. Zárukou najvyšších bezpečnostných štandardov a zásad spracúvania osobných údajov našou spoločnosťou je zavedenie politík, procedúr a školení, ktoré zahŕňajú ochranu osobných údajov, ich dôvernosti a bezpečnosti, a tiež používanie náležitých IT systémov, vrátane nezávislých certifikátov (certifikáty SSL). Pravidelné vykonávanie kontrol zavedených prostriedkov, čo sa týka ich adekvátnosti na ciele a účely ochrany a zabezpečenia údajov, ktorými disponujeme, ako aj zásada minimalizácie ich spracúvania, sú zárukou bezpečnosti a prehľadnosti vedených procesov.

Osobné údaje sú spracúvané na základe platnej legislatívy, predovšetkým na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len: GDPR), a zákona o ochrane osobných údajov.

Sme presvedčení, že táto Politika ochrany osobných údajov a súkromia pomôže pochopiť zásady, ciele, účely a spôsoby zhromažďovania osobných údajov získaných prostredníctvom webových stránok, ako aj v súvislosti s obchodnou činnosťou našej spoločnosti, kde dochádza ku kontaktu so zákazníkmi, obchodnými partnermi a ich zamestnancami, s marketingovou činnosťou, vrátane školení, súťaží a vernostných programov.

 

2. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť „Barlinek S.A.“ so sídlom na adrese: al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, Poľsko, zapísaná v registri podnikateľských subjektov pod číslom KRS 0000018891, DIČ PL: 9590821486 (ďalej len: Barlinek/Správca). Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti ohľadne spracúvania osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť písomne, píšuc na e-mailovú adresu: daneosobowe.bsa@barlinek.com

 

3. PROCESY SPRACÚVANIA

 

–  NAŠI ZÁKAZNÍCI

– OBCHODNÍ PARTNERI, DODÁVATELIA, POSKYTOVATELIA

–  KONTAKTNÉ FORMULÁRE, DOPYTY

– NÁBOR

 

4. PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA

Spoločnosť Barlinek spracúva vaše osobné údaje výhradne na základe a v súlade s platnou legislatívou. Právny základ spracovania osobných údajov v jednotlivých procesoch sú náležite opísané v príslušnej záložke vyššie.

Spoločnosť Barlinek spracúva vaše osobné údaje zohľadňujúc nielen opodstatnené záujmy Správcu, ale predovšetkým zohľadňuje vaše práva vyplývajúce z predpisov o ochrane osobných údajov a ich vplyvu na činnosti a aktivity v jednotlivých oblastiach.

 

5. ODOVZDÁVANIE ÚDAJOV

Spoločnosť Barlinek odovzdáva osobné údaje iným subjektom, vrátane orgánov štátnej správy, výhradne len na základe platnej legislatívy.

V súvislosti s podnikateľskou činnosťou, v súvislosti s ktorou je potrebné zabezpečiť viacero správno-technických prvkov, spoločnosť Barlinek zveruje spracúvanie osobných údajov externým subjektom. Robíme všetko pre to, aby sme s podporou externých subjektov poskytovali služby na tej najvyššej úrovni a kvalite. S predmetnými subjektmi máme uzatvorené príslušné dohody, ktoré zaručujú zachovanie najvyššieho štandardu ochrany a dôvernosti, ako aj bezpečnosti osobných údajov, a tiež to, že budú používané výhradne len na účely realizácie povinností Správcu osobných údajov, ktoré vyplývajú z ustanovení dohody alebo platnej legislatívy.

Nami spracúvané osobné údaje môžu byť odovzdané:

 • subjektom z kapitálovej skupiny Barlinek. Informácie o všetkých spoločnostiach skupiny Barlinek sú dostupné tu .
 • externým subjektom, ktoré na objednávku spoločnosti Barlinek poskytujú služby nevyhnutné na realizáciu cieľov, pre ktoré spracúvame vaše osobné údaje, okrem iného procesy súvisiace s nasledovnými oblasťami: obsluha zákazníkov (napr. reklamácie), obsluha náborov, vymáhanie pohľadávok, logistika, poštové a kuriérske služby, marketing a reklama, colné, účtovné, ubytovacie, technické služby ap.
 • subjektom, ktoré zabezpečujú IT procesy, také ako: bezpečnosť IT systémov, dodávanie IT technológií, softvéru, hostingu, správa webových stránok, vytváranie záloh, analýza údajov ap.
 • orgánom štátnej správy, orgánom činným v trestnom konaní, regulačným orgánom a iným orgánom alebo tretím osobám, ako to vyžadujú platné predpisy (spôsobom v súlade s týmito predpismi)

Spoločnosť Barlinek si týmto vyhradzuje právo zverejňovať vybrané informácie týkajúce sa danej osoby, ktorej sa údaje týkajú, a to orgánom štátnej správy alebo tretím osobám, ktoré požiadajú o poskytnutie takých informácií, a to na základe príslušného práva, a v súlade s platnou legislatívou.

Vzhľadom na medzinárodný charakter podnikateľskej činnosti Správcu, osobné údaje môžu byť odovzdané mimo Európsky hospodársky priestor. Odovzdanie osobných údajov mimo EHP, do štátu, ktoré podľa Európskej komisie nezaručuje zachovanie náležitej úrovne bezpečnosti osobných údajov, uskutočňuje sa na základe dohody zohľadňujúcej príslušné požiadavky EÚ ohľadne odovzdávania mimo územia EHP, so zachovaním príslušných klauzúl zaručujúcich dodržanie príslušnej bezpečnosti spracúvania. Prenos osobných údajov do Spojených štátov amerických je založený na Transatlantickom rámci na ochranu osobných údajov organizáciám, ktoré sú uvedené v „Zozname rámcov ochrany údajov“.

Spracúvanie osobných údajov automatizovaným spôsobom
Vaše osobné údaje nie sú spracúvané pomocou nástrojov založených na automatizovanom rozhodovaní (aj vo forme profilovania) tak, aby v dôsledku takéhoto automatizovaného spracúvania mohli byť prijaté rozhodnutia, ktoré by mali právne účinky alebo by obdobným spôsobom ovplyvnili voči klientom, dodávateľom, ich zamestnancom alebo spolupracovníkom, ako aj zamestnancom alebo spolupracovníkom správcu alebo uchádzačom o zamestnanie.

6. PRÁVA FYZICKÝCH OSÔB

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte nasledovné práva:

 • právo na prístup k spracúvaným osobným údajom – na tomto základe, Správca, na základe žiadosti osoby, ktorej sa údaje týkajú, odovzdáva informácie o spracúvaní, ktoré sa týka osobných údajov predmetnej osoby, predovšetkým o cieľoch a právnych základoch spracúvania, rozsahu údajov, ktorými disponuje, o subjektoch, ktorým boli osobné údaje poskytnuté, ako aj o plánovanej lehote odstránenia údajov;
 • právo na opravenie a doplnenie údajov – na tomto základe, Správca, na základe žiadosti osoby, ktorej sa údaje týkajú, odstráni prípadné nezrovnalosti, chyby alebo nedostatky, týkajúce sa spracúvaných osobných údajov, alebo ich doplní alebo aktualizuje, ak sú nekompletné alebo ak sa zmenili;
 • právo na odstránenie údajov – na tomto základe, Správca, na základe žiadosti osoby, ktorej sa údaje týkajú, odstráni údaje, ktorých spracúvanie už nie je nevyhnutné na realizáciu žiadneho cieľa či účelu, pre ktoré boli získané, alebo bol zrušený súhlas s ich spracúvaním, alebo bola podaná námietka voči ich spracúvaniu, a nie sú potrebné na určenie, vymáhanie alebo obhajobu nárokov a požiadaviek Správcu;
 • právo na obmedzenie spracúvania a právo na prenesenie údajov – na tomto základe, Správca, na základe žiadosti osoby, ktorej sa údaje týkajú, prestane vykonávať operácie týkajúce sa týchto osobných údajov, v takom rozsahu, ako to vyplýva z platnej legislatívy, a tiež vydá tieto osobné údaje v takom formáte, ktorý je možné počítačovo načítať;
 • právo na podanie sťažnosti – osoba, ktorá uzná, že jej osobné údaje sú spracúvané v rozpore s platnou legislatívou, má na základe tohto práva právo podať sťažnosť príslušnému úradu pre ochranu osobných údajov;
 • právo na podanie námietky – osoba, ktorej sa údaje týkajú, môže v ľubovoľnej chvíli podať námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účely a ciele, na ktoré boli predmetné údaje získané;
 • právo na zrušenie súhlasu – ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, v takom prípade môžete osoba, ktorej sa údaje týkajú, v ľubovoľnej chvíli predmetný súhlas so spracúvaním údajov zrušiť. Zrušenie súhlasu so spracúvaním údajov neovplyvňuje legálnosť spracúvania údajov pred zrušením predmetného súhlasu, avšak v prípade zrušenia súhlasu osobné údaje už nebudú ďalej spracúvané na predmetné ciele a účely.

Žiadosť týkajúcu sa realizácie vyššie opísaných práv je možné podať písomne, na poštovú adresu: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, Poľsko, alebo na e-mailovú adresu: daneosobowe.bsa@barlinek.com

V žiadosti musí byť, nakoľko je to možné, presne opísané, čoho sa daná žiadosť týka, tzn. predovšetkým adresát žiadosti, ako aj ktoré z vyššie opísaných práv chce osoba podávajúca predmetnú žiadosť využiť. Ak Správca nedokáže na základe podanej žiadosti určiť obsah predmetnej žiadosti alebo identifikovať osobu, ktorá žiadosť podáva, obráti sa na žiadateľa a požiada ho o poskytnutie dodatočných informácií.

Odpoveď na hlásenie/žiadosť/dopyt bude poskytnutá bezodkladne, najneskôr v priebehu mesiaca od prijatia. V prípade, ak bude potrebné túto lehotu predĺžiť, Správca poinformuje o príčinách tohto predĺženia. Odpoveď poskytujeme písomne, ibaže žiadosť bola zaslaná e-mailom, alebo v žiadosti bolo uvedené, aby sme odpoveď poskytli e-mailom.

 

7. AKTUALIZÁCIA

Vo veciach, ktoré táto Politika ochrany osobných údajov a súkromia neupravuje, platia príslušné platné predpisy zákona o ochrane osobných údajov a súkromia, ako aj GDPR.

Politika je priebežne overovaná, a keď je to potrebné, aktualizovaná.

8. KOLÁČIKY (SÚBORY COOKIES)

Informácie o koláčikoch (súboroch cookies) nájdete tu: : Politika koláčikov (súborov cookies) 

 

9. OTÁZKY A KONTAKT

Správca uschováva korešpondenciu so zákazníkom na štatistické účely a ciele, a tiež preto, aby dokázal čo najlepšie a najrýchlejšie reagovať na nahlasované otázky/dopyty/žiadosti, vrátane žiadosti o odstránenie údajov alebo vykonanie práva na námietku, predmetné údaje získané týmto spôsobom nebudú využívané na iné účely a ciele než realizácia predmetného hlásenia.

Ak máte akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť písomne, na poštovú adresu: al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, Poľsko, alebo na e-mailovú adresu: daneosobowe.bsa@barlinek.com